Blogs

0 Ko der zināt topošajiem autovadītājiem

Ceļš līdz B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai sastāv no vairākiem posmiem. Kas būtu jāzin par apmācību procesu autoskolā, cik ilgā laikā jānokārto eksāmeni un vai drīkst mainīt mācību braukšanas instruktoru.

Autoskolām nākamo autovadītāju apmācības jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ievērojot MK noteikumus Nr. 358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām”.

Nodarbībās uzdevumus drīkst analizēt un par tiem diskutē.

Teorijas nodarbībās pasniedzējam ir jāskaidro Ceļu satiksmes noteikumi, jāstāsta par ceļu satiksmes drošību un jāsniedz citas teorētiskas zināšanas, kas būs noderīgas nākamajiem autovadītājiem. Nodarbībās iegūtās zināšanas autoskolu studenti nostiprina mājās, risinot tematiskos uzdevumus, kas pieejami grāmatās un arī internetā.

MK noteikumu Nr. 358 54. punktā teikts, ka teorētisko apmācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai, ieskaites un pārbaudes darbi jāieplāno ārpus noteiktā apmācības laika. Tomēr tas nenozīmē, ka teorijas nodarbībās vispār nevar notikt uzdevumu pildīšana. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Kvalifikācijas daļas vadītājs Juris Teteris skaidro, ka teorētiskās apmācības pasniedzēja uzdevums ir skaidrot un veicināt diskusiju grupā, tādēļ ir pieļaujama attēlu demonstrēšana, ja pasniedzējs izskaidro attēloto situāciju, to pārrunā ar apmācāmajiem. Taču nav pieļaujamas situācijas, kad pasniedzējs izdala lapiņas ar uzdevumiem, katrs apmācāmais tos izpilda individuāli un atbildes tiek pārbaudītas, neanalizējot situācijas un par tām nediskutējot. Tieši šādi gadījumi MK noteikumu iepriekšminētā panta kontekstā ir raksturojami kā tematisko uzdevumu pildīšana. “Risināt uzdevumus kursanti var mājās. To individuāli darot klasē, apmācības nesasniedz mērķi, tām nav nekādas pievienotās vērtības,” piebilst J. Teteris.

Teorijas nodarbības kavēt nedrīkst.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 358 42. punktu, ja mācību grupā reģistrētā persona neapmeklē vairāk kā 10% no attiecīgajai mācību programmai noteiktā minimālā nodarbību skaita, autoskolai apmācāmais jāatskaita no mācību grupas un jāsvītro no mācību grupas žurnāla. Ziņas par atskaitīto personu autoskolai jāievada Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Situācijas, kuru dēļ nav iespējams ierasties uz teorijas nodarbībām, var būt dažādas: var saslimt, darba devējs var nosūtīt komandējumā u.tml. Autoskolas cenšas nākt pretī apmācāmajiem un nereti piedāvā konkrēto nodarbību apmeklēt kopā ar citu grupu. Šāda prakse bija līdz 2016.gada 1.novembrim, kad stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 358. Grozījumi paredz moduļu sistēmu, kur katrā modulī ir iekļautas konkrētas tēmas. Ja ar apmācības grupu kāds modulis nav apmeklēts, to var noklausīties kopā ar citu apmācības grupu.

Pirms teorētiskā eksāmena kārtošanas CSDD, personai ir jānokārto teorijas pārbaude savā autoskolā. Dažādās autoskolās var atšķirties klases eksāmena jautājumu skaits un arī pieļaujamo kļūdu skaits, ir autoskolas, kuru eksāmenā, piemēram, ir 30 jautājumi, bet citās – 60. CSDD skaidro, ka eksāmena jautājumu un pieļaujamo kļūdu skaits ir atstāts katras autoskolas ziņā. Apmācāmajam ar autoskolu noslēgtajā līgumā par šo jautājumu ir jāvienojas, tāpat arī par to, cik maksā atkārtota eksāmena kārtošana un citi pakalpojumi.

Kad var sākt apgūt auto vadīšanu?

Normatīvie akti neparedz noteiktu teorijas nodarbību skaitu, pēc kuru apmeklēšanas autoskolas students var uzsākt braukšanas apmācību. MK noteikumu Nr. 358 55. punktā teikts: “Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu.” Iepriekšminētās zināšanas nepieciešamas, ja persona vēlas piedalīties ceļu satiksmē. Tomēr pirms braukšanas pa ceļiem nākamajam autovadītājam ir jāiegūst tehnikas pamatzināšanas – kā iedarbināt mašīnu, kā to izkustināt, kā nobremzēt u.tml. Šādai apmācībai ir jānotiek norobežotā laukumā, kā to paredz MK noteikumi.CSDD pārstāvis J. Teteris norāda, ka tehnisko auto vadīšanas iemaņu iegūšanai laukumā, Ceļu satiksmes noteikumu zināšanas gandrīz nav nepieciešamas, taču situācija mainās, kad persona izbrauc no laukuma un piedalās ceļu satiksmē.

Pirms mācību braukšanas uzsākšanas autoskolai apmācāmajam obligāti ir jāizsniedz apmācības karte, tajā instruktoram jāuzskaita braukšanas apmācības nodarbības.

Braukšanas instruktorus var mainīt!

Autoskolas apmācāmajam nav liegts mainīt izvēlēto braukšanas apmācības instruktoru, to var darīt gan autoskolas ietvaros, gan dodoties pie citas autoskolas instruktora. Lēmumu par to, vai apmācāmo pielaist pie braukšanas eksāmena, pieņem instruktors, kurš pabeidz apmācību, parakstot apmācības karti un nododot ziņas autoskolai, kura tālāk informē CSDD. Uz šo instruktoru gulsies arī visa atbildība un skaitīsies apmācāmā sekmība.

Reizēm topošie autovadītāji uzskata, ka viņiem ir labas braukšanas prasmes, bet instruktors apzināti nepielaiž pie eksāmena, jo vēlas vairāk nopelnīt. CSDD Kvalifikācijas daļas vadītājs J. Teteris norāda, ka šādas situācijas nav viennozīmīgas. Cilvēkiem reizēm ir iespaids, ka viņi labi brauc, lai gan bieži nemaz tā nav, atzīmē J. Teteris. Vienlaikus viņš nenoliedz arī tādu gadījumu esamību, kad instruktoram konkrētajā brīdī nav pietiekami klientu un viņš ir ieinteresēts veikt ilgāk braukšanas apmācību. “Mēs šādos gadījumos iesakām vērsties pie autoskolas vadības ar lūgumu noorganizēt skolas eksāmenu braukšanā pie cita instruktora, piedaloties autoskolas vadībai. Autoskolām reputācija ir diezgan būtiska, un liela daļa klientu autoskolu izvēlas pēc radu, draugu, paziņu ieteikuma. Līdz ar to autoskolas vadība bojāt savu reputāciju nebūtu ieinteresēta,” par risinājumu stāsta J. Teteris.

Eksāmena reižu skaits nav limitēts

Kad apmācāmais ir izgājis teorētiskās apmācības kursu un nokārtojis autoskolas eksāmenu, autoskolai šīs ziņas ir jāsniedz CSDD, un tālāk autoskolas students var doties uz CSDD kārtot valsts teorētisko eksāmenu. Normatīvajos aktos nav noteikts, cik ilgā laikā pēc klases eksāmena nokārtošanas ir jādodas kārtot teorētisko eksāmenu CSDD. Ja reiz autoskola nodevusi CSDD ziņas par pabeigto teorētisko apmācību, tā nevar šīs ziņas anulēt. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no braukšanas apmācības beigšanas. Ja persona noteiktajā termiņā eksāmenus nekārto vai nenokārto, transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai atkārtoti jābeidz apmācība autoskolā. Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultātus anulē, un eksāmens jākārto vēlreiz. Šādu kārtību paredz MK noteikumu Nr. 103 “Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” 23. punkts.

Braukšanas eksāmenu CSDD var kārtot tikai pēc tam, kad ir nokārtots CSDD teorētiskais eksāmens. Ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvā “izmēģinājuma eksāmenu”, tā secība ir līdzīga valsts eksāmenā noteiktajam. Vadīšanas iemaņu pārbaudē ir iespēja pierast pie transportlīdzekļa, ar kuru būs jākārto valsts eksāmens, kā arī iepazīties ar eksāmena atmosfēru un pieņemšanas kārtību, kas var mazināt satraukumu īstajā eksāmenā.

B kategorijas vadīšanas iemaņu pārbaude ir maksas pakalpojums 23,93 eiro apmērā, un to var kārtot kādā no 10 CSDD nodaļām, kuras sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus. Normatīvajos aktos nav noteikts, cik reižu persona var mēģināt kārtot CSDD eksāmenus. Pašam topošajam autovadītājam būtu jānovērtē savas prasmes, ja gadījies izkrist vairākos eksāmenos, tad, iespējams, būs jāatgriežas autoskolā.

07.03.2017

Nedaudz par mani

Mans vārds ir Normunds Kolāts un par B kategorijas praktiskās braukšanas apmācības instruktoru strādāju kopš 2007. gada (apliecības Nr. 003114). Apmācību veicu gan krievu, gan latviešu valodās. Savs darbs ļoti patīk un to veicu ar pilnu atdevi, jo apzinos, ka tieši no mana darba rezultātiem būs atkarīgs tas, cik droši un pārliecinoši jaunais automobiļa vadītājs jutīsies satiksmē, vai neapdraudēs sevi un citus satiksmes dalībniekus.

  • Apmācu jebkuras autoskolas audzēkņus, kā arī tos, kuriem, dažādu iemeslu dēļ, autovadītāja tiesības ir anulētas, vai arī vadītāja apliecība ir iegūta, taču braukšanas iemaņas ir zudušas.
  • Apmācu kursantus, kuriem instruktors ir, bet, kuri vēlas izbraukt ar citu instruktoru, izmēģināt citu automašīnu vai, sava instruktora aizņemtības dēļ, nevar izbraukt tik daudz, cik viņi to vēlētos.
  • Veicu pārbaudes braucienus pirms valsts eksāmena, ja kursants uzskata, ka viņš brauc pietiekoši labi, taču instruktors, kādu iemeslu dēļ, viņu uz eksāmenu vēl nelaiž.

Katram kursantam cenšos atrast individuālu apmācības pieeju. Ja apmācāmā persona vēlas iegūt b kategorijas vadītāja apliecību pēc iespējas īsākā laika periodā – nodarbības tiek organizētas biežāk. Ja kursants, personīgu iemeslu dēļ (darbs, mācības), nevar tikt uz nodarbībām no rīta vai pa dienu, braukšanas apmācību iespējams organizēt arī vēlu vakarā, kā arī brīvdienās un svētku dienās. Ja redzu, ka, tuvojoties valsts eksāmenam, kursants sāk pārmērīgi uztraukties, organizēju braukšanu tieši pirms eksāmena, lai kursants atgūtu ticību saviem spēkiem, nomierinātos un psiholoģiski būtu gatavs eksāmenam. Par braukšanas apmācības kvalitāti varēsiet spriest jau pēc pirmās nodarbības. Mācību automašīnu vienmēr uzturu labā tehniskā stāvoklī, sekoju, lai salonā būtu tīrība un braukšanas apmācība būtu maksimāli patīkama. Pēc dabas esmu mierīgs, nosvērts, ar labu humora izjūtu. Cenšos nekad nepacelt balsi uz kursantu jo, ja tas ir jādara, tad tas nozīmē tikai to, ka pats kaut ko neesmu viņam iemācījis. Lielu prieku sagādā katrs kursants, kurš mana darba rezultātā, iegūst ilgi gaidīto vadītāja apliecību. Brīvajā laikā lasu grāmatas, spēlēju ģitāru, nodarbojos ar zemūdens medībām un atpūšos pie dabas.